Wczytywanie…

Rekrutacja do Jednostki Strzeleckiej 2014

Rekrutacja do Jednostki Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu odbywa się co roku w październiku i trwa do końca listopada.

 

Wymagania wstępne

Kandydat do Jednostki Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu musi spełniać poniższe wymagania:

 • ukończony 16 rok życia (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów),
 • być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne,
 • nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniach (wymagana zgoda lekarza),
 • charakteryzować się sprawnością fizyczną umożliwiającą im współdziałanie z żołnierzami Wojska Polskiego, podczas realizacji zadań o podobnym poziomie obciążenia fizycznego,
 • posiadać chęć i zapał do działania.

 

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia

Kandydaci na strzelców powinni udać się na spotkanie dla naboru,na którym zostaną omówione sprawy organizacyjne oraz aspekty działalności Jednostki , a członkowie Jednostki Strzeleckiej 2014 postarają się odpowiedzieć na nurtujące pytania. Niedługo spotkaniu (1-2 tygodnie) odbędzie się pierwszy poligon dla kandydatów. Ochotnicy uczestniczący w pierwszym poligonie rozpoczynają szkolenie podstawowe.

Po pierwszym poligonie kandydaci zainteresowani dalszym udziałem w zajęciach powinni dostarczyć:

 

Szkolenie unitarne

Rekruci w trakcie szkolenia podstawowego, tzw unitarne, będą mieli do przejścia około 4 bloki zajęć teoretycznych, 2 marsze kondycyjne oraz 10 poligonów. Zajęcia prowadzone są w godz. 8-16 (z wył. marszy kondycyjnych, ze względu na konieczność dojazdu poza teren miejski) i są uwzględnione w rocznym planie szkolenia.

Zasady nieobecności na zajęciach i sposobu ich odrabiania ustalane są w rocznych planach szkolenia.

Rekruci w trakcie szkolenia unitarnego zostaną podzieleni na plutony unitarne, którego przełożonym jest dowódca unitarnego (d-ca plut. unitarnego). Jest on osoba rekomendującą do złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego. Wszelkie sprawy dot. nieobecności oraz sprawy bierzące itp. powinny być zgłaszane do dowódcy plutonu.

Zasady nieobecności na zajęciach i sposobu ich odrabiania ustalane są w rocznych planach szkolenia.

 

Podstawowy sprzęt i książeczka strzelecka

Do czasu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego rekrut powinien skompletować:

 • mundur wz. 2010,
 • beret zielony, wzoru Wojsk Lądowych, z Orłem Strzeleckim,
 • czarne buty wojskowe,
 • komplet naszywek:
  • znak rozpoznawczy JS 2014 wraz z łuczkiem strzeleckim w wersji wyjściowej i polowej (34,00 zł*),
  • odznaka identyfikacyjna Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego w wersji wyjściowej i polowej (13,00 zł*),
  • naszywka pierwszego stopnia strzeleckiego, tj. stopień strzelca ZS, w wersji wyjściowej i polowej (12,00 zł*),
  • naszywka imienna (tzw. name patch) (5,00 zł*),
  • ww. Orzeł Strzelecki przyszywany do beretu, (9,00 zł*).

*  Ceny na dzień 10.10.2018r. Ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Umundurowanie, beret i buty kandydat zakupuje we własnym zakresie, natomiast zamówienie na naszywki zostanie zorganizowane przed w trakcie trwania naboru przed egzaminem unitarnym, gdyż staramy się nie obciążać członków naszej Jednostki. Wyżej wymieniona lista przedmiotów stanowi jednak niezbędne minimum do funkcjonowania w Jednostce Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu i Związku Strzeleckim "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego.

Ponadto, przed złożeniem Przyrzeczenia rekrut powinien:

Książeczka zostaje wydana w dniu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego, wraz z aktem mianowania na I stopień strzelecki  - strzelec ZS (strz. ZS).

Do czasu złożenia Przyrzeczenia, rekrut będąc w mundurze powinien mieć przy sobie zaświadczenie o członkostwie w Jednostce Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu.

 

Ostatnia prosta

Ostatnim etapem na drodze o uzyskania członkostwa w Organizacji jest złożenie Przyrzeczenia Strzeleckiego. Jest to uroczystość, która odbywa się w naszej Jednostce w dniu 11 listopada, tj. Narodowego Święta Niepodległości. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie Przyrzeczenia w niżej wymienionych dniach:

 • 3 maja, Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego.

W szczególnych przypadkach, za rekomendacją d-cy plutonu unitarnego, Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu może zarządzić pozaplanowe złożenie Przyrzeczenia Strzeleckiego przez wybranych członków kandydatów.

Wraz ze złożeniem Przyrzeczenia kandydat zostaje pełnoprawnym członkiem Jednostki Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu oraz Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego.

 

W celu uzyskania informacji o datach spotkań naboru w roku szkoleniowym 2019/2020 zapraszamy do działu Rekrutacja 2019/2020.