Wczytywanie…

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

RUCH STRZELECKI
Czym jest ruch strzelecki?

Ruch strzelecki jest oddolną inicjatywą społeczną, który kształtował się w okresie po powstaniu styczniowym. Za oficjalną datę wskazuje się rok 1910, czyli powstanie Związku Strzeleckiego w Krakowie i „Strzelca” we Lwowie.

Wspólnym mianownikiem wszystkich organizacji strzeleckich jest propaństwowa działalność w duchu Prawa Strzeleckiego.

Kim jest strzelec?

Strzelec jest ochotnikiem, który wyraził chęć pracy na rzecz Organizacji i Rzeczypospolitej Polskiej w zgodzie z Prawem oraz Przyrzeczeniem Strzeleckim.

Co to jest Prawo Strzeleckie?

Prawo strzeleckie to 10 sformułowanych w latach dwudziestych ubiegłego wieku wyznaczających etos strzelca.

Pełna treść Prawa Strzeleckiego.

Co to jest Przyrzeczenie Strzeleckie?

Przyrzeczenie strzeleckie jest to forma zobowiązania jakie podejmują strzelcy w swej pracy na rzecz organizacji i Rzeczypospolitej Polskiej. Treść przyrzeczenia pozostała niezmieniona, za wyłączeniem zmiany nazwy organizacji, i jest formą kontynuowania tradycji przedwojennego Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Pełna treść Przyrzeczenia Strzeleckiego.

ZWIĄZEK STRZELCKI "STRZELEC" JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Co to jest Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego?

Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie jest organizacją proobronną o charakterze paramilitarnym założoną w 2013 roku. Organizacja jest duchowym spadkobiercą ruchu strzeleckiego zapoczątkowanego przez Związek Strzelecki i „Strzelca”, powołanego przed I WŚ, oraz międzywojennego Związku Strzeleckiego „STRZELEC”.

Czy Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego jest jedyna organizacją strzelecką?

Nie. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działają również inne organizacji strzeleckie.

Czym różni się Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłudskiego od innych organizacji proobronnych?

Różnice między organizacjami strzeleckimi to głównie różnice w liczbie i nazwach stopni strzeleckich, kolorze beretu oraz wewnętrznych przepisach mundurowych i organizacyjnych, ale i stopniu zorganizowania oraz zasięgu działalności.

Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego jest obecnie największą i najprężniej rozwijającą się organizacją strzelecką.

Czy strzelcom wolno nosić mundur?

Tak. Na mocy porozumienia między MON a Organizacją jej członkowie są upoważnieni do noszenia munduru w kamuflażu wz. 93 ze stosownym oznaczeniem.

REKRUTACJA
Co trzeba zrobić, aby zostać członkiem Związku Strzeleckiego”STRZELEC” Józefa Piłsudskiego?

Aby zostać pełnoprawnym członkiem Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego należy:

  1. Wypełnić deklarację członkowską (wg. wieku).
  2. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez lokalną Jednostkę Strzelecką (Jednostkę Strzelecką 2014) w ramach tzw. szkolenia unitarnego (podstawowego) oraz ukończyć je z pozytywną opinią .
  3. Złożyć przyrzeczenia strzeleckie (11. listopada każdego roku po rocznym okresie rekrutacji).

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajdziesz na tej stronie.

Czy mogę dołączyć do Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego, jeśli stopień nadany przez inną organizację strzelecką?

Tak. Wymagane jest poświadczenie nadania stopnia (wydruk polecenia/rozkazu lub ważna książeczka strzelecka) oraz złożenie ważnej deklaracji członkowskiej. Twój obecny stopień zostanie uznany i nie ulegnie zmianie do nadania nowego stopnia.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja do Jednostki Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu?

Rekrutacja w naszej Jednostce rozpoczyna się w październiku każdego roku i trwa do końca listopada.

Czy mogę dołączyć do Jednostki Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu poza okresem rekrutacji?

Oczywiście. Wymaga to jednak skontaktowania się za pomocą e-mail lub formularza kontaktowego na stronie Jednostki Strzeleckiej 2014.

Pamiętaj, że będzie to wymagało to od Ciebie większego zaangażowania i samodyscypliny!

Jaki jest minimalny wiek?

By dołączyć do Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego, musisz mieć ukończone 16 lat w dniu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego. W naszej Jednostce jest to dzień 11. listopada, tj. Narodowego Święta Niepodległości (następnego roku po rozpoczęciu rekrutacji).

Jakia jest górna granica wiekowa?

Nie ma górnej granicy wiekowej.

Czy zajęcia są płatne?

Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego jest organizacją non-profit, co oznacza, że nie czerpie korzyści finansowych ze swojej działalności.

Ze względów organizacyjnych Jednostki Strzeleckie prowadzą składki na poczet bieżących wydatków związanych ze szkoleniami. W naszej Jednostce jest to:

  • wpisowe dla nowych członków Jednostki Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu,
  • dla stałych strzelców corocznie kwota 60 zł. płatna do października każdego roku (nie dotyczy kandydatów na strzelców).
Czy instruktorzy otrzymują wynagrodzenie za prowadzone zajęcia?

Zgodnie ze statutem członkowie Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego wykonują pracę w charakterze wolontariatu, jednak zewnętrzni instruktorzy przeważnie są opłacani. Udział takich zajęciach nieobowiązkowy, jednak wymaga wcześniejszego poinformowania przełożonych o takiej sytuacji.

Co jest potrzebne na początku?

Pierwszymi niezbędnymi rzeczami jakie będziesz musiał zakupić są:

  • buty wojskowe skoczki,
  • mundur całoroczny wz. 2010 w kamuflarzu wz.93,
  • zielony beret WP,
  • Orzełek Strzelecki zielony,
  • komplet naszywek Jednostki Strzeleckiej 2014. Zamówienie na naszywki będzie organizowane w połowie roku szkoleniowego.
Czy na czas rekrutacji otrzymam upoważnienie do noszenia munduru?

Tak. Po złożeniu deklaracji członkowskiej otrzymasz upoważnienie na czas trwania szkolenia unitarnego.

Czy muszę wypełnić deklarację członkowską?

Tak. Deklaracja członkowska jest niezbędna, by zostać pełnoprawnym członkiem Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego.

Do kiedy należy wypełnić deklarację członkowską?

Deklarację członkowska należy wypełnić niezwłocznie po pierwszych zajęciach, jednak nie później niż do końca listopada. W przypadkach indywidualnych termin ostateczny dostarczenia deklaracji członkowskiej ustala dowódca plutonu unitarnego.

Czy wymagana jest zgoda lekarska?

Tak. Brak zgody oznacza nieważną deklarację członkowską.

Czy podczas rekrutacji będę miał stopień strzelecki?

Nie. Swój pierwszy stopień otrzymasz w dniu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego.

Jaki będzie mój pierwszy stopień strzelecki i kiedy go otrzymam?

Swój pierwszy stopień otrzymasz w dniu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego i jest to stopień strzelec ZS (strz. ZS).

Czym jest książeczka strzelecka?

Książeczka strzelecka jest dokumentem stwierdzającym przynależność do Organizacji. Jest niezbędna do zaświadczenia upoważnienia do noszenia munduru.

Książeczka strzelecka jest ważna rok. Przedłużyć ważność książeczki może D-ca Jednostki Strzeleckiej, w której członek jest zrzeszony.